Om Terrawing

TerraWing AB utvecklar och levererar vingfundament sedan 2003. Fundamenten är utrustade med vår patenterade justeringsanordning vilket säkerställer exakt position. Grundläggningsmetoden är väl etablerad och innebär en både snabb och mycket kostnadseffektivt grundläggning.

Vi har hög kompetens och stor erfarenhet av såväl vingfundament som anläggningsverksamhet och bullerskärmar. Genom de avancerade beräkningsprogram* som vi själva tagit fram utför vi alltid objektspecifika beräkningar som är kontrollerbara. Våra beräkningsprogram uppfyller Trafikverkets krav för grundläggning av bullerskärmar längs väg och järnväg.

Affärsidé

Vi utför inga anläggningsarbeten själva, men utbildar dina medarbetare och underentreprenörer vid byggande av bullerskärmar och andra grundläggningsprojekt. Vi erbjuder även konsulthjälp inom väg- och trafiksäkerhetsområdet.

För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt jobbar vi enligt ett tydligt systemtänkande. Andra hörnstenar i vår verksamhet är hög servicenivå och leveranssäkerhet – alltid i rätt tid, till rätt pris.

bullerskärm järnväg

Vårt beräkningsprogram

Hur hög är skärmen, hur långt avstånd är det mellan fundamenten, ska vi räkna med snöplogslast, vilken terrängtyp råder, vad är det för stolptyp, står skärmen i slänt eller på plan mark, hur snabbt kör plogbilen, hur hög är dimensionerande tåghastighet, vilken geoteknik råder, hur långt från spårmitt står skärmen etc?

Det är många olika indata som behövs för att beräkna de dimensionerande lasterna och därefter beräkna dimensionen på fundament, plattor och bultar.

Vi har därför tillsammans med Bo Eriksson-Vanke tagit fram ett beräkningsprogram som efter att vi fyllt i all indata beräknar fram all nödvändig information för att i slutändan redovisa kontrollerbara beräkningar för dimensionerat fundament.

Beräkningsprogrammet följer gällande Eurokoder och uppfyller Trafikverkets alla krav för grundläggning av bullerskärmar längs med järnväg och väg.

Kvalitet & Miljö

Vi har ett ledningssystem som följer ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 är vårt levande verktyg som ligger i bakgrunden av vår verksamhet och hjälper oss att organiserat styra upp vår dagliga drift.

ISO 14001 är ett hjälpmedel vi är väldigt måna om att följa då miljön står oss mycket nära.

bullerskärm väg

Historia

Vi har revolutionerat sättet att grundlägga, framförallt bullerskärmar. Att anlägga en bullerskärm har tillsammans med prefabricerade skärmsystem förkortat byggtiden av en bullerskärm från tidigare månader till veckor.

Vår framgång bygger till stor del på Bo Eriksson-Vankes stora kunnande och entusiasm för förbättring och förnyelse. Bosse var en erkänt skicklig konstruktör med kunskapen att programmera. Hans fritidssysselsättning var under flera år att bygga ett program för dimensionering av grundläggning av bullerskärmar. Vi förvärvade rätten till att använda programmet 2007. Bosse avled till vår stora sorg 29 december 2014. Vi saknar Bosse som vän och kollega samt hans genuina verklighetsnära ingenjörstänk.

Bosse föddes 1942 och växte upp i Sandviken. Han kom från knappa förhållanden och fick stipendium för att utbilda sig till civilingenjör på KTH. Efter examen anställdes Bosse på dåvarande Vägverket för att efter Vägverkets utlokalisering till Borlänge börja arbeta vid Banverket. Där startade han efter pensioneringen konsultbolaget Boevteknik AB, där hans kunder var Banverket Citybanan, Terrawing m.fl.


När vi kom in i bilden

Vi hade från början kontakt med Bo Eriksson-Vanke som då var chef för brosektionen på Banverket i Stockholm. Bosse berättade att Banverket hade stora problem med bullerskärmar utmed järnväg speciellt utmed Arlandabanan där skärmarna var grundlagda med betongfundament och stolparna förankrade med kemankare. Både skärmar och grundläggning var oftast underdimensionerade och av dålig kvalitet.

Bosse hade fått uppdraget av Banverket att ta fram systemkrav för bullerskärmar. Vid utvecklingen av våra fundament visste vi då vilka regler som gällde. En förutsättning för att vårt grundläggningssystem med att driva ned vingförsedda stålrör i marken skulle fungera var att efter nedslagning skulle det vara möjligt att montera en stolpe med millimeterprecision.

Det fanns tidigare en enklare form av justeringsanordning på marknaden som inte tålde några större laster och som inte gick att dimensionera upp. Vi konstruerade då vår justeringsanordning som vi patenterade inom EU och i Norge.

Vi levererar även andra stålprodukter och jobbar innovativt med kontinuerlig utveckling av våra produkter och vårt grundläggningssystem. Företaget startade 2003 och har sedan dess levererat vingfundament till en mängd kunder och projekt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Portugal och Estland.